Count / Kaunt /

Kada se udarač nalazi na udaranju on ima pravo na tri strajka – nakon trećeg on je izbačen (sudi se aut) i na četiri bola – nakon četvrtog stiče pravo da ide na prvu bazu (walk).

Count je termin koji predstavlja koliko udarač trenutno ima strajkova i bolova.  Count je vidljiv na semaforu na stadionu i na grafici tokom TV prenosa.


Primer kaunta
Udarač trenutno ima 1 bol i nijedan strajk.

Prvi broj predstavlja broj bolova, a drugi broj strajkova.

Primer:  “Trenutni kaunt je 1-2“.  Ovo znači da udarač ima jedan bol i dva strajka.

Kada je kaunt 3-2 kaže se full count.